Agders strategi

Regionplan Agder 2030, som er bygget på FNs 17 bærekraftsmål, er Agders strategi og fundamentet for alt vi gjør i Agder fylkeskommune.

Hovedmålet er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Vi skal: 

  • sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode
  • samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå
  • jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing
  • redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030
  • utnytte mulighetene som digitalisering gir.

For mer informasjon, ta kontakt med fylkesdirektør for Regionplan 2030 Anita Henriksen.