Om sammenslåingen

De to fylkestingene vedtok 13. og 14. desember 2016 å søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1.1.2020.

Utredningen «En ny region Agder?» dannet bakgrunn for vedtaket. Den og mye annen informasjon om den tidlige delen av sammenslåingsprosessen er å finne på www.regionagder.no

Bakgrunn

I juni 2015 inviterte regjeringen landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser med sikte på å vurdere og å avklare eventuelle sammenslåinger med andre fylkeskommuner. I Meld. St. 22 (2015-2016) foreslo regjeringen at det gjennomføres en regionreform fra 2020 – samtidig med kommunereformen – med valg til nye regioner og nye kommuner i 2019. Målet med reformen er å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. Regionreformen skal legge til rette for samordnet oppgaveløsning og sektorovergripende initiativer i regionene.

Utredning

Fylkestingene ga en arbeidsgruppe («forhandlingsutvalget») bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i de to fylkeskommunene, mandat til å forhandle med den andre fylkeskommunen om å etablere en ny region Agder, og til videre dialog med omkringliggende fylkeskommuner. Forhandlingsutvalget la 3.10.2016 frem utredningen «En ny region Agder?» som redegjorde for forhold knyttet til bl.a. regionens tjenestetilbud, økonomi, politiske system og administrative forhold.

Flertallet i begge fylkestingene vedtok 14. desember å søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1.1.2020 basert på avtalen i utredningen «En ny region Agder?».

I avtalen ligger det bl.a. at Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder. Det regionale folkevalgte nivået legges til Kristiansand.

Historiske vedtak

8. juni 2017 vedtok Stortinget at de to fylkeskommunene skal slås sammen. Dette ble fulgt opp av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder 21. juni 2017 da de var samlet til et historisk felles fylkestingsmøte på Revsnes hotell ved Byglandsfjord. Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde innkalt til møtet i henhold til inndelingsloven § 25.

På møtet ble det vedtatt at den nye regionen får navnet Agder fylkeskommune, at det nye fylkestinget skal ha 49 medlemmer og at den nye fylkeskommunen skal styres etter formannskapsmodellen. I tillegg ble 11 representanter fra Aust-Agder og 11 representanter fra Vest-Agder oppnevnt til fellesnemnda, som skal samordne og forberede sammenslåingen frem til det nye fylkestinget konstitueres høsten 2019. Fellesnemnda har gitt prosjektlederen fullmakt til å sørge for administrativ gjennomføring av sammenslåingsprosjektet slik at de to organisasjonene kan slås sammen til nye Agder fylkeskommune fra 01.01.2020.